Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

Polityka Prywatności

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 12. Dane Klientów będą przechowywane przez następujące okresy w zależności od celu w zakresie którego są przetwarzane:
  a) dla celów realizacji zamówienia Klienta- przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia;
  b) dla celów wywiązania się przez Sklep z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane Klienta będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem);
  c) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Klient skorzystasz ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca może przechowywać dane Klienta przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  d) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy lub roszczeń Sprzedawcy wobec Klienta wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec Sprzedawcy wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
  e) dla realizacji przez Sprzedawcę prawnie uzasadnionych obowiązków, tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargi lub sugestię Klienta – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 14 dni, przy czym Sprzedawca może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Sprzedawcy lub Klienta roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  f) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, tj. badania satysfakcji Klientów i określanie jakości usług – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.
 13. Klient ma prawo do:
  a) wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingowych;
  b) prawo do uzyskania potwierdzenia czy Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
  c) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych Klienta jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, Sprzedawca będzie mógł je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności Sprzedawca będzie mógł podejmować tylko za zgodą Klienta;
  e) prawo do żądania usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli np.: dane osobowe Klienta nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; jeśli Klient cofnie swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez Sprzedawcę tych danych, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedawcę jego danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta, a Sprzedawca nie ma podstaw do przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec sprzeciwu Klienta, Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów marketingowych to Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta niezgodnie z prawem;
  f) prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany Klient ma prawo otrzymywać od Sprzedawcy dane, które Klient dostarczył na podstawie wyrażonej zgody, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Użytkownik ma także prawo żądać aby jego dane osobowe zostały przez Sprzedawcę przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  g) Klient ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Sprzedawcę na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) Klient ma prawo do złożenia Skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).