Menu Zamknij

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem), określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez BEVANDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Adres: Plac Grzybowski 10 lok 31 00-104 Warszawa , NIP: 5170382167, REGON: 367420404, za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod domeną internetową www.sassysis.co (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) oraz określa warunki i zasady świadczenia – w ramach prowadzonej sprzedaży – usług drogą elektroniczną. 
 2. Niezależnie od innych definicji wprowadzonych w treści Regulaminu, użyte w Regulaminie określenia oznaczają:   
  1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;   
  2) Formularz Rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem, którego Klient ma możliwość utworzenia Konta Klienta;   
  3) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem, którego Klient składa Zamówienie;   
  4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym, posiadająca Konto Klienta w Sklepie Internetowym lub korzystająca z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego;  
  5) Konto Klienta – zindywidualizowany, przypisany dla Klienta panel w Sklepie Internetowym, oznaczony e-mailem wskazanym przez Klienta i zabezpieczony za pomocą hasła, umożliwiający dokonywanie Zamówień, przechowywanie informacji o złożonych Zamówieniach oraz edytowanie danych podanych przez Klienta;  
  6) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący Zamówienia w Sklepie Internetowym, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;  
  7) Produkt – towar będący rzeczą ruchomą, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie; 
  8) Sprzedawca – BEVANDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Adres: Plac Grzybowski 10 lok 31 00-104 Warszawa , NIP: 5170382167, REGON: 367420404 prowadzący pod domeną internetową www.sassysis.co Sklep Internetowy; adres do doręczeń: Plac Grzybowski 10 lok 31 00-104 Warszawa, adres poczty elektronicznej: shop@sassysis.co.
  9) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu, zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;  
  10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, przedstawionego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Usługi świadczone w ramach Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta w ramach Sklepu Internetowego bezpłatne usługi, które stanowią usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) (zwane dalej zbiorczo: Usługami lub pojedynczo: Usługą), w szczególności:
  1) Możliwość zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym:
  a) Umowa o świadczenie usługi zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta domeny www.sassysis.co , pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy.
  3) Formularz Zamówienia:
  a) Umowa o świadczenie usługi korzystania z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ta ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia;
  b) Sposób korzystania z Formularza Zamówienia i złożenia Zamówienia, został szczegółowo opisany w § 4 Regulaminu.

§ 3 Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca dołoży najwyższej staranności w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania przez Klienta z Usług, w tym składania Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego w sposób uniemożliwiający dostęp (w tym pozyskiwanie i modyfikowanie) osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu środków technicznych w postaci technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi oraz zapewniający jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Tym niemniej Sprzedawca oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk.
 2. Sprzedawca oświadcza, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w celu możliwości korzystania z oferowanych przez niego Usług w ramach funkcjonującego Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówienia, niezbędne jest spełnienie przez sprzęt oraz oprogramowanie Klienta następujących warunków technicznych:
  1) Komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2) Dowolna przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki, m.in.: Chrome, FireFox, Internet Explorer;
  3) JavaScript oraz technologia Cookies;
  4) Aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe);
  5) W celu korzystania z Usługi prowadzenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia oraz usługi Newsletter, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Sprzedawca oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że Klientowi zakazane jest dostarczanie w ramach korzystania z Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nieprawdziwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających zasady współżycia społecznego, wprowadzających w błąd lub mogących narazić Sprzedawcę lub osoby trzecie na powstanie szkody.
 4. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych przez Sprzedawcę Usług oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego (z wyłączeniem reklamacji z tytułu rękojmi zakupionego Produktu, która została opisana w §7 Regulaminu).
  1) Reklamacja, o której mowa powyżej, może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu lub pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu;
  2) Klient powinien zawrzeć w reklamacji opis problemu, w związku, z którego zaistnieniem składa reklamację;
  3) Sprzedawca, rozpatrzy zgłoszoną przez Klienta reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Klient zastrzegł formę, w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte w domenie www.sassysis.co , pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy, w tym przedstawione przez Sprzedawcę Produktu, nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459) (dalej jako: Kodeks Cywilny), a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Ceny zawarte w Sklepie Internetowym, zamieszczone przy danym Produkcie, stanowią ceny brutto i nie obejmują kosztów dostarczenia Produktu do Klienta.
 4. Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie zamawianego Produktu, wraz z opłatą za jego dostarczenie, po wskazaniu w Formularzu Zamówienia kraju zamówienia, kodu pocztowego miejscowości, do której Produkt ma zostać dostarczony oraz sposobu dostawy i płatności (krok opisany w § 4 ust. 5 pkt. 5 Regulaminu). Kwota do zapłaty, która wyświetli się po wykonaniu tych czynności, obejmuje wszelkie koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść, w związku z zawarciem umowy sprzedaży zamawianego Produktu.
 5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien w domenie Sklepu Internetowego wykonać następujące czynności:
  1) Zaznaczyć wariant smakowy, ilość a także inne elementy określające interesujący go Produkt, jeżeli istnieje możliwość ich wyboru, a następnie wybrać polecenie „Do koszyka”;
  2) W prawym górnym rogu wybrać zakładkę „Koszyk”;
  3) Po przekierowaniu do koszyka, wyświetli się podsumowanie dodanych do koszyka Produktów, ich ilości oraz cen Produktów, po czym należy wybrać polecenie „Zamawiam i płacę”;
  4) Składanie Zamówienia można kontynuować logując się do „Konta Klienta” albo kontynuować jako „gość”, wybierając odpowiednio polecenie „Zaloguj” bądź „Kontynuuj jako gość”;
  5) Po przekierowaniu do Formularza Zamówienia, należy wypełnić pola, takie jak: kraj dostawy, kod pocztowy, adres e-mail w przypadku kontynuowania jako „gość”, sposób dostawy oraz sposób płatności, po czym wyświetli się łączna cena do zapłaty, obejmująca cenę Produktu oraz koszt dostawy. Od tego momentu przy wszystkich dalszych czynnościach opisanych poniżej, Klient posiada podgląd informacji o łącznej cenie, którą zobowiązany będzie zapłacić. Następnie należy wybrać polecenie „Kontynuuj”;
  6) Wypełnić pozostałe pola Formularza Zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, telefon, ulica, numer domu, kod pocztowy oraz miasto, a w przypadku chęci otrzymania faktury VAT podać dane firmy niezbędne do jej wystawienia, takie jak nazwa firmy, NIP;
  7) Zaznaczyć pole wskazujące na akceptację Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nim przez Klienta i zaaprobowaniem postanowień w nim zawartych;
  8) Po wykonaniu powyższych czynności, w celu złożenia Zamówienia należy wybrać polecenie „Kupuję i płacę”;
  9) W przypadku wybrania płatności za pomocą PayU nastąpi przekierowanie na domenę internetową wybranego przez Klienta serwisu płatności internetowej, w którym należy dokonać płatności.
 6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem umowy sprzedaży (dalej jako: Umowa Sprzedaży).
 7. Sprzedawca przekaże Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży wraz z jej warunkami.

§ 5 Płatność

 1. Sprzedawca oferuje Klientowi następujące metody płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:  
  1) Płatność przelewem, za pośrednictwem systemu płatności PayU. W tytule płatności Klient powinien wskazać numer Zamówienia, przekazany przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.
  2). Płatność kartą płatniczą. Akceptowane karty płatnicze to:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 2. W przypadku wyboru metod płatności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz 2, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni, od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego w terminie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności dokonania zwrotu.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca dostarczy Produkt na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, a w przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Konta Klienta, na wskazany przez Klienta adres do wysyłki, jeśli jest on inny od adresu Klienta.
 3. Sprzedawca realizuje dostawę za pośrednictwem firm kurierskich DPD i InPost.
 4. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miarę możliwości poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej na obszarze krajów należących do Unii Europejskiej.
 5. Termin dostawy zakupionego Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi od 1 do 4 Dni roboczych chyba, że w Sklepie Internetowym przy zakupionym Produkcie wskazany został dłuższy termin dostawy. Termin dostawy wskazany w Sklepie Internetowym obejmuje Dni robocze.
 6. Początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się w sposób następujący:  
  1) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy – od dnia wpłynięcia na rachunek bankowy Sprzedawcy płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;  
  2) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności PayU o dokonaniu przez Klienta płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;  
  3) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą- od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, w oparciu o rękojmię, według zasad uregulowanych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.
 4. W przypadku wystąpienia wady, uzasadniającej odpowiedzialność Sprzedawcy na podstawie rękojmi, Klient ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji.
 5. Oświadczenie obejmujące reklamację Klient może złożyć w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu lub w formie pisemnej na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 6. Klient zgłaszający reklamację zobowiązany jest dostarczyć Produkt dotknięty wadą na koszt Sprzedawcy, na adres do doręczeń wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji chyba, że Klient zastrzegł formę w jakiej Sprzedawca powinien udzielić mu odpowiedzi na reklamację.

§ 8 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Klient ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad dostępu do tych procedur, Klient może m.in. zwrócić się do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, organizacji konsumenckich takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, a także zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującą domeną internetową: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/… dostępna jest funkcjonująca na szczeblu unijnym, platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR).
 3. Sprzedawca równocześnie oświadcza, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

§ 9 Wymiana

 1. Niezależnie od procedury odstąpienia od umowy wskazanej w § 10 Regulaminu, Klient ma możliwość wymiany zakupionego Produktu (dalej jako: Wymiana Produktu).
 2. Wymiana Produktu może zostać dokonana na taki sam Produkt o innym smaku, pojemności lub dowolny inny Produkt, pod warunkiem, że jest on dostępny w Sklepie Internetowym.
 3. W celu skorzystania z Wymiany Produktu, Klient powinien zgłosić chęć wymiany, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu. Do wiadomości przesłanej Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient powinien dołączyć formularz wymiany, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu i wskazać m.in. numer Zamówienia, datę dostarczenia Produktu, którego dotyczy wymiana oraz interesujący go Produkt, na który wymiana ma zostać dokonana.
 4. Klient powinien złożyć oświadczenie o chęci Wymiany Produktu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 5. Sprzedawca, po otrzymaniu wiadomości e-mail, o której mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu, poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy interesujący go Produkt – na który miałaby zostać dokonana wymiana – jest dostępny.
 6. Po otrzymaniu od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem dostępności Produktu, na który zostanie dokonana wymiana, Klient powinien odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Produkt podlegający wymianie, na adres do doręczeń Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 7. Po dostarczeniu Sprzedawcy Produktu podlegającego wymianie, Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, dostarczy Klientowi interesujący go Produkt, na który zostanie dokonana wymiana. Sprzedawca może wstrzymać się z dostarczeniem Klientowi Produktu, do momentu dopłacenia przez Klienta różnicy w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana, jest droższy od Produktu podlegającego wymianie.
 8. Ewentualna różnica w cenie pomiędzy Produktem podlegającym wymianie, a Produktem, na który zostanie dokonana wymiana, rodzi obowiązek zwrotu różnicy w cenie przez Sprzedawcę Klientowi – w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana jest tańszy, albo dopłaty różnicy w cenie przez Klienta Sprzedawcy – w przypadku, gdy Produkt, na który zostanie dokonana wymiana, jest droższy od Produktu podlegającego wymianie.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi różnicę w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia mu Produktu podlegającego wymianie. Zwrot różnicy w cenie nastąpi przelewem, na wskazane przez Klienta w formularzu wymiany konto bankowe.
 10. Klient zobowiązany jest dopłacić Sprzedawcy ewentualną różnicę w cenie, o której mowa w § 9 ust. 8 Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności interesującego go Produktu, na który zostanie dokonana wymiana. Dopłata różnicy w cenie powinna nastąpić przelewem, na konto bankowe Sprzedawcy, wskazane w § 5 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu.
 11. Koszty dostarczenia do Klienta Produktu, na który zostanie dokonana wymiana, ponosi Klient.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie Usług, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 10 ust. 12 Regulaminu (dalej jako: Odstąpienie od umowy).
 2. Prawo Odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Konsument nie będzie zatem przykładowo uprawniony do Odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy zakupiony przez niego Produkt jest nieprefabrykowany, zostanie wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub będzie służył zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Konsument nie będzie uprawniony do Odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie Produkt personalizowany, posiadający np. naszycia, napisy lub inne elementy dostosowane do Konsumenta i przez niego określone, czyniące Produkt niepowtarzalnym.
 3. Bieg terminu do Odstąpienia od umowy, rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu do Klienta, a w przypadku umowy o świadczenie Usług, od dnia jej zawarcia.
 4. Konsument może Odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Dla usprawnienia procedury Odstąpienia od umowy, Sprzedawca zaleca skorzystanie z przygotowanego przez niego formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w formie pisemnej, na adres do doręczeń Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu. Klient posiada również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedawcy, wskazany w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o Odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.
 8. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie świadczenia Usług oraz w związku ze składaniem Zamówienia i zawieraniem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmowało zakres danych objętych Formularzem Zamówienia, wskazanym w § 4 ust. 5 pkt. 5 i 6 Regulaminu.
 3. Dane osobowe zebrane w trakcie trwania świadczenia Usług oraz w związku ze składanym Zamówieniem i zawieraną Umową Sprzedaży będą przetwarzane wyłącznie w celu ich realizacji, w szczególności w celu dostarczenia Produktu do Klienta oraz dokonania rozliczenia.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym jak i Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek utworzenia Konta Klienta jak i złożenia Zamówienia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, do ich poprawiania, uzupełniania lub zmiany, bezpośrednio poprzez zalogowanie się do Konta Klienta, jak i kontaktując się w dowolnie wybrany sposób ze Sprzedawcą, przy wykorzystaniu jego danych określonych w § 1 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu.
 6. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu Internetowego.
 7. Dodatkowo dane osobowe Klientów będą przekazywane podmiotom, które współpracują ze Sprzedawcą tj. dostawcą, informatykom, agencją marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom prowadzącym na zlecenie Sprzedawcy badania satysfakcji klienta.
 8. Dane osobowe Klienta będą również przekazywane podmiotom obsługującym płatności w celu umożliwienia im realizacji płatności za zlecone zamówienia. 
 9. Sprzedawca nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 10. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.                 
 11. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W szczególności Sprzedawca zapewnia, że formularze stosowane w Sklepie Internetowym są zabezpieczone przez protokół SSL i przechowywane na serwerze.
 12. Uszczegółowienie zasad ochrony danych osobowych Klienta określono w Polityce Prywatności.

§ 12 Polityka Prywatności

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  3) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  4) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 11. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 12. Dane Klientów będą przechowywane przez następujące okresy w zależności od celu w zakresie którego są przetwarzane:
  a) dla celów realizacji zamówienia Klienta- przez okres obowiązywania umowy dotyczącej tego zamówienia;
  b) dla celów wywiązania się przez Sklep z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane Klienta będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem);
  c) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Klient skorzystasz ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Sprzedawca może przechowywać dane Klienta przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  d) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń Klienta wobec Sprzedawcy lub roszczeń Sprzedawcy wobec Klienta wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec Sprzedawcy wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
  e) dla realizacji przez Sprzedawcę prawnie uzasadnionych obowiązków, tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargi lub sugestię Klienta – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 14 dni, przy czym Sprzedawca może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Sprzedawcy lub Klienta roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  f) dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, tj. badania satysfakcji Klientów i określanie jakości usług – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.
 13. Klient ma prawo do:
  a) wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingowych;
  b) prawo do uzyskania potwierdzenia czy Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
  c) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych Klienta jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta, Sprzedawca będzie mógł je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności Sprzedawca będzie mógł podejmować tylko za zgodą Klienta;
  e) prawo do żądania usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli np.: dane osobowe Klienta nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane; jeśli Klient cofnie swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy do przetwarzania przez Sprzedawcę tych danych, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania przez Sprzedawcę jego danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Klienta, a Sprzedawca nie ma podstaw do przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec sprzeciwu Klienta, Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów marketingowych to Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta niezgodnie z prawem;
  f) prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany Klient ma prawo otrzymywać od Sprzedawcy dane, które Klient dostarczył na podstawie wyrażonej zgody, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Użytkownik ma także prawo żądać aby jego dane osobowe zostały przez Sprzedawcę przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  g) Klient ma prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Sprzedawcę na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) Klient ma prawo do złożenia Skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny dla Klientów w domenie www.sassysis.co , pod którą funkcjonuje Sklep Internetowy, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a także w miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, wskazanym w § 2 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu. Ponadto, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Regulamin zostanie przekazany Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, w sposób umożliwiający jego odtworzenie.
 2. Regulamin staje się wiążący dla Klienta z chwilą jego zaakceptowania, w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt 2 ppkt. b. lub § 4 ust. 5 pkt. 7 Regulaminu.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Sklepie Internetowym. Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem jego wejściem w życie, za pośrednictwem wskazanego przez Klienta adresu e-mail, przekazując równocześnie nowy tekst Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem zawartej umowy o świadczenie Usług. Do Umów Sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotychczas obowiązujące.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2020.